Domů Ceník Obchodní podmínky FAQ Provozní řád Doplatky Partnerský program Mytí a čištění vozidel Dopravní služby Věrnostní program Smluvní stání

(dále jen „Provozní řád“)

  1. Základní údaje
  2. Pravidla pro využívání Parkoviště
  3. Pravidla pro využívání Přepravy
  4. V prostorách Parkoviště je zakázáno
  5. Závěrečná ustanovení


1. Základní údaje

1.1 Služba LETÍM BRNO nabízí parkování motorových vozidel na parkovišti nacházejícím se v Brně na ulici Řípská, přímo u sjezdu z dálnice D1 (201) na letiště Brno-Tuřany, vzdáleném cca minutu cesty (2 km) od odletové haly Terminálu Letiště Brno-Tuřany (dále jen „Parkoviště“) se zajištěnou přepravou zákazníků a jejich zavazadel (dále jen „Přeprava“) z Parkoviště k odletové hale Terminálu Letiště Brno-Tuřany a zpět (dále jen „Parkovací služby“).

Přeprava je prováděna minibusy Provozovatele (dále jen „Minibus“). Cena za přepravu osob a zavazadel Minibusy (dále jen „Přeprava“) je obsažena v ceně za parkovací službu (dále jen „parkovné“). Ceník parkovného je uveden na internetových stránkách www.LetimBrno.cz v sekci ceník nebo doplatky.

1.2 Provozní doba Parkovací služby – dle přijatých objednávek non-stop.

1.3 Provozovatelem Parkovací služby a správcem Parkoviště je společnost LETÍM BRNO s.r.o. se sídlem Přemyslovo náměstí 1548/32, Brno 627 00, IČO 17525888, DIČ CZ17525888 („Provozovatel“).

1.4 Parkoviště je placené, hlídané. Parkoviště je střeženo hlídačem a monitorováno automatickým kamerovým systémem. Obsluha Parkoviště je personální. Parkoviště tedy není automaticky obslužné.

1.5 Na Parkoviště mohou vjíždět pouze motorová vozidla s platnou registrační značkou vozidla, jejichž technický stav plně vyhovuje příslušným právním předpisům a jejichž maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg.

1.6 Vjezdem na Parkoviště Zákazníci vyjadřují souhlas s ustanoveními tohoto Provozního řádu. Řidiči motorových vozidel, pohybujících se v prostorách Parkoviště, prohlašují, že jsou provozovateli nebo oprávněnými držiteli těchto motorových vozidel.

1.7 Zákazníky se rozumí řidiči motorových vozidel, pohybujících se v prostorách Parkoviště, a tam, kde to z povahy věci vyplývá, také spolujezdci řidiče.

1.8 Jakýkoliv pohyb na Parkovišti je možný pouze v souladu s podmínkami tohoto Provozního řádu.

1.9 Maximální délka parkování jsou 3 měsíce, nebude-li s Provozovatelem výslovně dohodnuto na základě individuální písemné smlouvy delší období. Po překročení této doby již Provozovatel v žádném případě nenese odpovědnost za škodu na zaparkovaném vozidle.

1.10 Rezervace parkovacích míst jsou možné přes internetové stránky www.LetimBrno.cz a internetové stránky smluvních partnerů Provozovatele.

1.11 Smlouvy na poskytování Parkovacích služeb se mezi Provozovatelem a Zákazníky uzavírají prostřednictvím Parkovacího potvrzení.

1.12 Při uzavření Smlouvy prostřednictvím Parkovacího potvrzení (potvrzovací e-mail a faktura) platí úprava uvedená ve Všeobecných obchodních podmínkách Provozovatele, uveřejněných na internetových stránkách Provozovatele www.LetimBrno.cz.

2. Pravidla pro využívání Parkoviště

2.1 Zákazníci jsou povinni při vjezdu na Parkoviště, při pohybu a zaparkování motorového vozidla, a i při výjezdu respektovat tento Provozní řád, dodržovat značení na Parkovišti, pokyny hlídače Parkoviště, řidičů Minibusů a jiných osob k tomu Provozovatelem pověřených. V prostorách Parkoviště platí v plném rozsahu ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.

2.2 Zákazník je povinen dbát na plynulost a bezpečnost provozu v prostorách Parkoviště, dbát výstražných nápisů a značek a přizpůsobit svou jízdu aktuálním podmínkám provozu v Parkovišti. Především je každý Zákazník povinen udržovat příjezdové a odjezdové komunikace volné pro ostatní uživatele Parkoviště.

2.3 Rychlost jízdy na Parkovišti je omezena na max. 20 km/hod. Na parkovišti platí přednost zprava. 2.4 Zákazníci jsou oprávněni zaparkovat motorová vozidla výhradně do prostor (ploch) vymezených vodorovným značením („parkovací místo“). Pokud Zákazník zaparkuje motorové vozidlo takovým způsobem, že zasahuje do jiného parkovacího místa, je povinen uhradit parkovné i za takové jiné parkovací místo. Za účelem zajištění úhrady parkovného za takové jiné parkovací místo je Provozovatel oprávněn použít technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla (dále jen "botička") s tím, že botička bude z motorového vozidla odstraněna po úhradě příslušného parkovného.

2.5 Parkovací potvrzení si řidič parkujícího motorového vozidla nechá u sebe a po příletu se na nástupním stanovišti řidiči Minibusu zajišťujícího Přepravu parkovacím potvrzením prokáže jako uživatel Parkovací služby. Alternativně lze prokázání učinit u vozidla. 2.6 V případě, že Zákazník vjel na Parkoviště na základě parkovacího potvrzení a překročí dohodnutou parkovací dobu, bude mu umožněn výjezd z Parkoviště poté, co uhradí nedoplatek parkovného. Úhrada nedoplatku bude provedena online platební kartou nebo v hotovosti u obsluhy parkoviště před odjezdem vozidla z parkoviště.

2.7 V případě ztráty Parkovacího potvrzení bude Zákazníkovi umožněn výjezd motorového vozidla na základě manuálního zásahu obsluhy Parkoviště poté, co uhradí parkovné (týká se nedoplatku parkovného). Manipulační poplatek za zásah obsluhy Parkoviště je ve výši 300,- Kč. S řidičem Minibusu nebo obsluhou parkoviště sepíše Zákazník zápis o ztrátě parkovacího potvrzení a předloží mu osvědčení o registraci silničního motorového vozidla a přípojného vozidla (tzv. malý technický průkaz), průkaz totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas) a řidičský průkaz, a z těchto dokumentů bude vyplývat oprávnění nakládat s parkujícím motorovým vozidlem.

2.8 Do 30 minut po řádném zaplacení parkovného musí Zákazník se zaparkovaným motorovým vozidlem odjet z Parkoviště, jinak je nutné uhradit parkovné za další den.

2.9 Je zakázáno parkovat mimo prostory (plochy) vymezené vodorovným značením. Pokud Zákazník zaparkuje motorové vozidlo takovým zakázaným způsobem, je povinen uhradit parkovné za dvě parkovací místa, a navíc za porušení této povinnosti má Provozovatel právo na smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý den takového protiprávního parkování.

2.10 Motorová vozidla odhlášená z evidence motorových vozidel, vozidla zjevně technicky trvale nezpůsobilá k provozu a motorová vozidla, která jsou na Parkovišti zaparkovaná déle než 2 měsíce, se považují za motorová vozidla překážející provozu na Parkovišti, nejde-li o parkování na základě individuální písemné smlouvy dle bodu 1.9. Provozního řádu.

2.11 Motorová vozidla překážející provozu na Parkovišti nebo vozidla zaparkovaná v rozporu s tímto Provozním řádem mohou být na náklady majitelů těchto vozidel odtažena z prostor Parkoviště a majiteli vydána až po uhrazení parkovného, smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč a ostatních nákladů. Za motorová vozidla překážející provozu na Parkovišti se také považují motorová vozidla:
< -s bezdůvodně spuštěným alarmem
-se zapnutými znameními o změně směru jízdy, výstražnými znameními, dálkovými světly nebo světly do mlhy (mlhovkami)
-uvedená v bodu 2.10 a 2.11 Provozního řádu.

2.12 Vjezd a parkování motorových vozidel, které nesplňují požadavky stanovené zvláštními právními předpisy pro provoz na pozemních komunikacích, vozidel s úniky provozních kapalin nebo s jinými technickými závadami je zakázán, a v případě vzniku škody způsobené špatným technickým stavem motorového vozidla je majitel motorového vozidla povinen zaplatit pokutu 10.000,- Kč a škodu uhradit.

2.13 V zaparkovaných motorových vozidlech nesmí po zaparkování zůstat žádné osoby, zvířata anebo látky, které mohou způsobit škodu nebo jinak narušit užívání Parkoviště.

2.14 Osoby, které se pohybují v prostorách Parkoviště, jsou odpovědné za jakoukoliv škodu, kterou svým jednáním způsobí Provozovateli nebo třetím osobám.

2.15 Provozovatel je oprávněn za účelem zajištění úhrady škody a smluvní pokuty, vzniklé v souvislosti s využíváním Parkoviště, použít na parkující motorová vozidla, nebudou-li odtažena, botičky. Zákazníkovi pak bude umožněno vyjet z Parkoviště, případně převzít motorové vozidlo z odstavné plochy pro odtažená vozidla až poté, co budou škoda a ostatní pohledávky uhrazeny, případně, nebude-li možné výši škody určit, až po vyhotovení zápisu o zjištění škody se závazkem řidiče k úhradě zjištěné škody. 2.16 Provozovatel nenese odpovědnost za ztrátu nebo poškození věcí ponechaných v zaparkovaných motorových vozidlech. Provozovatel odpovídá za škodu na vozidlech oprávněně umístěných na Parkovišti včetně jejich obvyklého příslušenství ve smyslu ustanovení § 2945 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Za příslušenství vozidla se považuje např. rezervní pneumatika, zvedák, montážní nářadí, autorádio, jakož i další příslušenství, které náleží vlastníku vozidla a které je určeno k tomu, aby bylo s vozidlem trvale užíváno. Provozovatel však neodpovídá za škodu na motorovém vozidle, ke které dojde z důvodů, které nemají původ v provozní činnosti Provozovatele (např. blesk, kroupy a jiné živelní pohromy nebo samovznícení motorového vozidla).

2.17 Zákazník je povinen zajistit vozidlo proti odcizení, tj. především vozidlo, které opouští, vždy řádně uzamknout, uzavřít jeho okna a zajistit bezpečnostními zřízeními, které jsou součástí vybavení daného vozidla nebo které má Zákazník k dispozici. Je zakázáno ponechávat v zaparkovaném vozidle jakékoliv klenoty, finanční hotovost a jiné cennosti.

2.18 Před opuštěním vozidla je každý Zákazník povinen zkontrolovat, že vozidlo má vypnutý motor a zhasnutá světla.

2.19 Provozovatel je oprávněn bez souhlasu Zákazníka z provozních důvodů přemístit zaparkované motorové vozidlo na své náklady na jiné parkovací místo v rámci Parkoviště. Provozovatel je odpovědný za škodu, která by v důsledku takového přemístění vznikla.

3. Pravidla pro využívání Přepravy

3.1 Provozovatel zajišťuje Přepravu viditelně označenými Minibusy.

3.2 Nastupování do Minibusů a vystupování z nich vč. naložení vyložení zavazadel probíhá na vymezeném místě, resp. v místě určeném řidičem minibusu na Parkovišti a v místě určeném pro minibusy Provozovatele u odletových hal Terminálů Letiště Brno-Tuřany.

3.3 Vymezené místo na Parkovišti je umístěné u servisní budovy, nacházející se poblíž výjezdu z parkoviště.

3.4 Místo určené řidičem je místo sloužící k nastupování do Minibusu a vystupování z něj (naložení a vyložení zavazadel) u vozidla Zákazníka.

3.5 Z Přepravy mohou být vyloučeni Zákazníci, kteří jsou podnapilí, pod vlivem omamných a psychotropních látek, narušující pozornost řidičů Minibusů anebo Minibusy znečišťující nebo je mohou znečistit.

3.6 Řidiči na požádání pomohou s naložením a vyložením zavazadel Zákazníka. Takové každé zavazadlo musí splňovat hmotnostní limit 20 Kg. V případě způsobení škody řidičem na zavazadle přesahujícím povolenou váhu nenese Provozovatel Parkoviště v žádném případě odpovědnost.

4. V prostorách Parkoviště je zakázáno

4.1 Dělat údržbu a opravy parkujících motorových vozidel, včetně doplňování provozních tekutin a pohonných hmot a manipulování s nimi.

4.2 Čistit vnitřek parkujících motorových vozidel, vysypávat a odhazovat nedopalky cigaret, oklepávat bláto z parkujících motorových vozidel a jakékoli další znečišťování parkovacích ploch a areálu Parkoviště.

4.3 Mýt nebo čistit karosérie a motory parkujících motorových vozidel.

4.4 Dále je na Parkovišti i z bezpečnostních důvodů Zákazníkům zakázáno: -Pohybovat se po Parkovišti v podnapilém stavu nebo pod vlivem omamných a psychotropních látek snižujících pozornost. -Kouřit a používat otevřený oheň. -Setrvávat v zaparkovaných vozidlech na delší než nezbytně nutnou dobu. -Jezdit na kolech, koloběžkách, kolečkových bruslích, skateboardech či na jiných prostředcích (např. motokárách). -Nechat volně pobíhat zvířata (např. psy bez vodítka, náhubku). -Provozovat stánkový nebo pochůzkový prodej, provádět dealerské činnosti a veškeré činnosti politického, shromažďovacího či manifestačního charakteru včetně dobročinných akcí. -Umisťovat na Parkovišti letáky, transparenty, hesla, výzvy apod. a to i připevněných na karoserie parkujících motorových vozidel. -Žebrat, provádět jakékoli taneční, eskamotérské, hudební nebo pěvecké produkce, provozovat jakékoli další zábavní aktivity, včetně sázek, loterii nebo hazardních her. -Poškozovat zařízení vlastníka Parkoviště instalovaná na Parkovišti. 4.5 V případě porušení povinností uvedených v tomto článku Provozního řádu je Zákazník povinen zaplatit Provozovateli smluvní pokutu 10.000 Kč a uhradit způsobenou škodu.

5. Závěrečná ustanovení

5.1 Řidiči Minibusů, hlídač Parkoviště a/nebo jiné osoby pověřené Provozovatelem jsou, uznají-li to za vhodné, oprávněni od Zákazníků porušujících Provozní řád požadovat vysvětlení, jsou oprávněni požadovat příslušnou pokutu a jiné nároky, zabránit v odjezdu zaparkovaných motorových vozidel, budou-li mít pochybnosti, anebo případně Zákazníky vykázat z Parkoviště.

5.2 Dílčí neplatnost některých ustanovení Provozního řádu nemá vliv na platnost ostatních ustanovení.

5.3 Poskytovatel je oprávněn Provozní řád jakkoliv měnit nebo upravovat. Tento Provozní řád je určen všem osobám, které vstupují do prostoru Parkoviště a je závazný v aktuálním účinném znění.

5.4 Protizákonné jednání jakýchkoliv osob vyskytujících se v prostorách Parkoviště řeší na základě oznámení postižených Policie ČR a ostatní orgány činné v trestním řízení.

5.5 Provozní řád v tomto znění nabývá účinnosti dne 1.10.2023.