Domů Ceník Obchodní podmínky FAQ Provozní řád Doplatky Partnerský program Mytí a čištění vozidel Dopravní služby Věrnostní program Smluvní stání
 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
 2. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU
 3. KAMEROVÝ SYSTÉMEM V PROSTORU PARKOVIŠTĚ
 4. STORNO OBJEDNÁVKY
 5. POUŽÍVÁNÍ PARKOVACÍHO POTVRZENÍ
 6. REKLAMACE
 7. OSTATNÍ USTANOVENÍ
 8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.1. Pokud pojmy obsažené v těchto Všeobecných obchodních podmínkách (dále jen „VOP“) začínají velkými písmeny, mají význam vymezený v těchto VOP, není-li uvedeno jinak.

1.2. Společnost LETÍM BRNO s.r.o., IČO 17525888, DIČ CZ17525888 se sídlem Přemyslovo náměstí 1548/32, Brno 627 00 (dále jen „Provozovatel“), provozuje službu LETÍM BRNO, která spočívá v nabídce parkování motorových vozidel na parkovišti nacházejícím se v Brně na ulici Řípská, přímo u sjezdu z dálnice D1 (Exit 201) na letiště Brno-Tuřany, vzdáleném cca minutu cesty (2 km) od odletové haly Terminálu Letiště Brno-Tuřany (dále jen „Parkoviště“) se zajištěnou přepravou zákazníků a jejich zavazadel (dále jen „Přeprava“) z Parkoviště k odletové hale Terminálu Letiště Brno-Tuřany a zpět (dále jen „Parkovací služby“). Parkoviště je hlídané.

1.3. Smlouva mezi Provozovatelem a Zákazníky, která se uzavírá prostřednictvím internetových stránek Provozovatele (www.LetimBrno.cz) a jejichž předmětem je poskytnutí Parkovací služby (dále jen „Smlouva“), se uzavírá výhradně za těchto VOP, které tvoří nedílnou součást Smlouvy. Provozovatel neuznává podmínky Zákazníka, které odporují nebo se liší od těchto VOP, ledaže by je výslovně uznal před uzavřením smlouvy se Zákazníkem v písemné podobě. Takové podmínky pak platí pouze pro konkrétní smlouvu, pro kterou byly sjednány. Součástí Smlouvy jsou ujednání uvedená v provozním řádu Parkoviště a služby LETÍM BRNO, vydaném Provozovatelem a zveřejněném na internetových stránkách Provozovatele (www.LetimBrno.cz), přičemž uzavřením Smlouvy se má za to, že se Zákazník s tímto provozním řádem seznámil a že s podmínkami a ujednáními tam uvedenými souhlasí.

1.4. „Parkovací potvrzení“ – znamená jedinečný dokument, zaslaný Provozovatelem Zákazníkovi emailem v potvrzení objednávky Zákazníka. Jedná se o potvrzovací e-mail a fakturu o úhradě služby LETÍM BRNO. Parkovací potvrzení (potvrzovací e-mail společně s fakturou) bude Zákazníkovi sloužit k prokázání nároku na poskytnutí Parkovací služby ze strany Provozovatele. Zákazník je povinen si Parkovací potvrzení uschovat.

2. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU

2.1. Objednávku Parkovacích služeb provádí Zákazník prostřednictvím internetových stránek Provozovatele (www.LetimBrno.cz). Na těchto stránkách každý Zákazník vyplní objednávkový on-line formulář a vyplněnou objednávku spolu se svými identifikačními údaji odešle ke zpracování Provozovateli. Zákazník si při vyplňování objednávkového formuláře zvolí datum příjezdu a datum odjezdu, což představuje Parkovací dobu. Datum příjezdu může být Zákazníkem zvoleno nejdříve na den, kdy provádí odeslání objednávky. Parkovací dobu může Zákazník uplatnit pouze jednorázově kontinuálně od vjezdu na Parkoviště. Parkovací dobu může Zákazník uplatnit po celé období platnosti Parkovacího potvrzení.

2.2. Zákazník je povinen při realizaci objednávky zadat adresu pro elektronickou poštu (emailová adresa), která musí mít zajištěnou technickou funkčnost od doby odeslání objednávky až do dokončení zakázky. Zejména má Zákazník povinnost zajistit při správně nastaveném spam-filtru příjem elektronické pošty (e-mailu) Provozovatele.

2.3. Zprávy zasílané e-mailem od Provozovatele na e-mailovou adresu dle čl. 2.2 platí jako doručené Zákazníkovi okamžikem jejich odeslání. Za chyby přenosu Provozovatel odpovídá jen v případě chyb ze své strany. Zákazník je oprávněn předložit důkaz o nedoručené zprávě, pokud chyba nevznikla na jeho straně.

2.4. Součástí objednávkového formuláře je aplikace pro zaplacení ceny za Parkovací služby. Tato cena zahrnuje cenu Parkovacích služeb na základě údajů podle článku 2.1 zadaných Zákazníkem (dále jen „Cena“). Zákazník provede úhradu Ceny platební kartou prostřednictvím platební brány provozované Českou spořitelnou, a.s. nebo bankovním převodem na uvedený účet (č. ú. 4000208053/0800) s příslušným variabilním symbolem uvedeným v objednávkovém formuláři, nebo dalšími umožněnými způsoby.

2.5. Zákazníkovi, který zvolil způsob placení Ceny platební kartou prostřednictvím platební brány provozované Českou spořitelnou, a.s., bude jeho objednávka potvrzena bezprostředně poté, co bude zaplacení Ceny v plné výši Provozovateli potvrzeno provozovatelem finančních služeb. Zákazníkovi, který zvolil způsob placení Ceny bankovním převodem, bude jeho objednávka potvrzena bezprostředně poté, co bude zaplacení Ceny v plné výši připsáno na účet Provozovatele. Potvrzení bude Zákazníkovi odesláno e-mailem na e-mailovou adresu, kterou Zákazník uvedl v objednávkovém formuláři. Současně s potvrzením objednávky bude Zákazníkovi elektronicky odeslán Parkovací potvrzení.

2.6. "Vyjmuto".

2.7. Odesláním objednávky předkládá Zákazník Provozovateli nabídku na uzavření Smlouvy. V případě platby Ceny platební kartou nebo bankovním převodem je okamžikem, kdy je emailem Zákazníkovi doručeno potvrzení jeho objednávky Provozovatelem, uzavřena Smlouva právně závazná pro Provozovatele i Zákazníka. Na základě takto uzavřené Smlouvy vzniká Zákazníkovi nárok na přidělení parkovacího místa na Parkovišti. Smlouvu lze uzavřít pouze v českém nebo anglickém jazyce.

2.8. Zjistí-li Zákazník po odeslání objednávky, že tato objednávka obsahuje chybně vyplněné osobní údaje, je povinen o tom neprodleně vyrozumět Provozovatele e-mailem na info@letimbrno.cz. V tomto vyrozumění uvede, které údaje jsou v objednávce vyplněny chybně a jejich správné znění.

2.9. Pokud Zákazník zjistí po odeslání objednávky, že v této objednávce chybně zadal údaje o počátku a délce Parkovací doby, má možnost informovat o tom Provozovatele prostřednictvím e-mailu. Provozovatel nezajistí změnu nesprávné rezervace, pokud žádost o změnu rezervace obdrží méně než 24 hodin před počátkem Časového úseku.

2.10. Provozovatel má povinnost přidělit parkovací místo Zákazníkovi, který se prokáže platným Parkovacím potvrzením.

2.11. Parkovací potvrzení je přenosné. Na osobu, která Smlouvu neuzavřela, a které bylo platné Parkovací potvrzení předáno, se vztahují stejná práva a povinnosti jako na Zákazníka.

3. KAMEROVÝ SYSTÉMEM V PROSTORU PARKOVIŠTĚ

3.1. Ochrana Parkoviště je kromě fyzické ostrahy zabezpečena také kamerovým systémem, který snímá vjíždějící, vyjíždějící a zaparkovaná motorová vozidla. Kamerový systém také snímá Zákazníka při pohybu v prostorách Parkoviště (např. při placení u obsluhy).

3.2. V souvislosti s využitím kamerového systému dochází ke zpracování osobních údajů Zákazníka Provozovatelem jako správcem, a to registrační značky a podobizny (dále jen „Osobní údaje“) za účelem ochrany majetku Zákazníka a Provozovatele. Osobní údaje jsou Provozovatelem zpracovávány, neboť jejich zpracovávání je nezbytné pro plnění Smlouvy, jelikož bez nich nelze Zákazníkovi poskytnout Parkovací službu. Osobní údaje budou zpracovány po dobu maximálně tří (3) měsíců od výjezdu Zákazníka z Parkoviště. Poté bude záznam z kamerového systému vymazán. Osobní údaje nebudou předávány ani zpřístupněny třetím osobám, s výjimkou nezbytnosti poskytnutí soudním a správním orgánům (např. policii nebo v rámci soudního řízení) a za účelem uplatnění práv Zákazníka nebo Provozovatele (zejm. v případě pojistných událostí).

3.3 Registrační značka motorového vozidla zaznamenaná kamerovým systémem při vjezdu a výjezdu je dále zpracována v interním systému Provozovatele a uložena maximálně dalších 11 let, a to s ohledem na oprávněný zájem Provozovatele v souvislosti s délkou promlčecích lhůt a související nutností zajištění důkazní situace pro případ sporu.

3.4 Zákazník má právo:

 • požadovat po Provozovateli informaci, jaké Osobní údaje zpracovává,
 • požadovat po Provozovateli vysvětlení ohledně zpracování Osobních údajů a případně
 • požadovat odstranění vzniklého stavu, nejsou-li Osobní údaje zpracovávány v souladu s právními předpisy (např. blokování, provedení opravy, doplnění či likvidaci Osobních údajů),
 • vyžádat si u Provozovatele přístup k Osobním údajům a tyto nechat případně opravit,
 • požadovat po Provozovateli výmaz Osobních údajů nebo omezení jejich zpracování, jsou-li zpracovávány protiprávně,
 • vznést námitku proti zpracování Osobních údajů, na přenositelnost Osobních údajů, tj. právo získat přehled Osobních údajů a tyto předat jinému správci,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Provozovatele nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/), ke kterému je možné podat stížnost.

Zákazník má právo v případě jakýchkoliv dotazů týkajících se ochrany Osobních údajů nebo pro uplatnění výše uvedených práv kontaktovat Provozovatele na info@letimbrno.cz.

4. STORNO OBJEDNÁVKY

4.1. Zákazník je oprávněn zrušit svou objednávku nejpozději 1 den před začátkem Platnosti Parkovacího potvrzení. Zákazníkovi bude v takovém případě vrácena částka zaplacené Ceny po odečtení paušálního poplatku ve výši 300 Kč na pokrytí administrativních nákladů Provozovatele na zpracování objednávky Zákazníka a zrušení objednávky, jakož i nákladů souvisejícího platebního styku. V případě, že částka zaplacené Ceny bude nižší než 300 Kč, poplatek je maximálně do výše parkovného.

4.2. Žádost o zrušení objednávky zašle Zákazník spolu s číslem své objednávky přiděleném při potvrzení objednávky dle článku 2.5 VOP elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou na internetových stránkách www.LetimBrno.cz. Zákazník v e-mailu uvede číslo účtu, na který mu bude Cena po provedení odpočtu podle článku 4.1 VOP vrácena.

4.3. Žádost o zrušení objednávky přijatá později než 1 den před počátkem platnosti Parkovacího potvrzení bude zamítnuta. Zaplacená Cena v takovém případě v plné výši náleží Provozovateli.

5. POUŽÍVÁNÍ PARKOVACÍHO POTVRZENÍ

5.1. Zákazník se při vjezdu na Parkoviště prokazuje platným Parkovacím potvrzením (potvrzující e-mail a faktura). Na základě ověření pracovníkem Provozovatele bude Zákazníkovi umožněn vjezd na Parkoviště. V případě důvodných pochybností Provozovatele o platnosti nebo pravosti Parkovacího potvrzení nebude Zákazníkovi vjezd na Parkoviště umožněn.

5.2. Při odjezdu z Parkoviště se Zákazník opět prokazuje Parkovacím potvrzením. Po jeho ověření pracovníkem Provozovatele bude Zákazníkovi umožněn výjezd z Parkoviště.

5.3. V případě, že Zákazník ponechá vozidlo na Parkovišti po dobu delší, než je Parkovací doba uvedená v objednávce Parkovacích služeb a jež odpovídá uhrazené Ceně anebo využije další zpoplatněné služby, doplatí rozdíl mezi zaplacenou Cenou a konečným vyúčtováním v hotovosti nebo svou kreditní kartou na místě.

5.4. Pokud Zákazník, kterému byl podle článku 2.5 VOP odeslán Parkovací potvrzení, opustí s vozidlem Parkoviště před uplynutím Parkovací doby, na kterou si rezervoval Parkovací služby, bude mu provedeno konečné vyúčtování Parkovacích služeb a Parkovací potvrzení pozbude další platnosti. V takovém případě nebude Zákazníkovi umožněno vrátit se zpět na Parkoviště s použitím stávajícího Parkovacího potvrzení bez ohledu na to, že dosud neuplynula Parkovací doba uvedená v objednávce.

5.5. Za podmínek uvedených v článku 5.4 VOP nevzniká Zákazníkovi nárok na vyúčtování přeplatku nevyčerpaných Parkovacích služeb.

5.6. Při ztrátě, odcizení nebo poškození Parkovacího potvrzení bude Zákazníkovi účtován ze strany Provozovatele poplatek nad rámec poskytnutých služeb v paušální výši 50,-Kč za ověření identity Zákazníka a rozsahu jím objednaných a zaplacených Parkovacích služeb. Veškeré ztráty, odcizení nebo poškození Parkovacího potvrzení je Zákazník povinen neprodleně nahlásit Provozovateli.

6. REKLAMACE

6.1. Veškeré reklamace týkající se zajištění poskytnutí a rezervace Parkovacích služeb a fungování systému objednávek, úhrady Ceny a vydání Parkovacího potvrzení je třeba zaslat písemně na adresu Provozovatele a připojit k ní listiny, které reklamaci dokládají. V dopisu Zákazník uvede rozhodné informace, na jejichž základě poskytnuté Parkovací služby reklamuje, především pak údaje zadávané podle článku 2.1 VOP a Údaje, kdy vznikl důvod reklamace a v čem Zákazník spatřuje pochybení Provozovatele.

6.2. Po obdržení reklamace identifikuje Provozovatel příčinu reklamace a vyjádří se k ní do zákonem stanovené lhůty.

7. OSTATNÍ USTANOVENÍ

7.1. Provozovatel si vyhrazuje práva odmítnout objednávku Parkovacích služeb a přijetí platby Ceny v případě, že je plně vyčerpána kapacita Parkoviště pro požadovaný termín.

7.2. Nebude-li v případech neočekávaného výpadku elektronického systému, jiné technické závady na straně Provozovatele či situace nastalé v důsledku výjimečných okolností, na Parkovišti Zákazníkovi k dispozici parkovací místo ani do 30 minut od počátku rezervované Parkovací doby, má Zákazník právo požadovat vrácení zaplacené Ceny. Zároveň má Zákazník právo na bezplatné vytvoření nové objednávky nejdéle v rozsahu původní objednávky. Stejné nároky vzniknou Zákazníkovi i v situaci, kdy mu nebude přiděleno parkovací místo do 30 minut od počátku rezervované Parkovací doby kvůli administrativní chybě na straně Provozovatele. Nárok na vrácení zaplacené Ceny uplatňuje Zákazník okamžitě po nepřidělení parkovacího místa do výše uvedeného časového limitu u Provozovatele a zaplacená Cena mu bude zaslána neodkladně na jeho bankovní účet v plné výši. Žádost o vytvoření nové objednávky může Zákazník uplatnit u Provozovatele prostřednictvím e-mailu do 30 dnů od nepřidělení rezervovaného parkovacího místa. V této žádosti uvede své osobní údaje, číslo původní objednávky a zvolené parkoviště, počátek a dobu nové objednávky.

7.3. Provozovatel je oprávněn z provozních důvodů (vyčerpání kapacity Parkoviště apod.) jednostranně změnit Parkoviště za jiné parkoviště, na kterém Provozovatel splní závazek zajistit Zákazníkovi parkování jeho motorového vozidla, přičemž Zákazník bude povinen respektovat provozní řád takového jiného parkoviště.

7.4. Provozovatel neodpovídá za škodu na motorovém vozidle, ke které dojde z důvodů, které nemají původ v provozní činnosti Provozovatele (např. blesk, kroupy a jiné živelní pohromy nebo samovznícení motorového vozidla).

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1. Tyto VOP v platném znění jsou zveřejněny na internetových stránkách Provozovatele www.LetimBrno.cz.

8.2. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vzniklých v souvislosti s využíváním Parkovací služby je Česká obchodní inspekce.

8.3. Zákazníci Provozovatele výslovně souhlasí, že všechny spory vzniklé v souvislosti s využíváním Parkovací služby budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel jediným rozhodcem.

8.4. Tyto VOP jsou platné od 1.10.2022 a Provozovatel si vyhrazuje právo je změnit bez předchozího upozornění. Změna je účinná zveřejněním na internetových stránkách Provozovatele www.LetimBrno.cz.